Kadra wykładowcza
system
Monarcha
W Królestwie Voxlandu Monarcha zajmuje najważniejszą pozycję w systemie prawnym. Jest władcą absolutnym, który posiada prawo do ustanawiania najważniejszych aktów prawnych, decydujących o funkcjonowaniu państwa. Nie jest on również wybierany przez obywateli, a obejmuje tron w ramach jego dziedziczenia lub przekazania w przypadku braku dziedziców. Pomimo oddania mu możliwości uchwalania najważniejszych aktów prawnych, zablokowano możliwość wprowadzania ich bez niczyjej wiedzy. Każdy akt musi zostać przedstawiony Radzie Królewskiej, która go zatwierdza. W razie podejrzenia, że nowe prawo łamie któreś z wcześniej ustanowionych lub sam Akt Królewski, Parlament ma prawo dokonać kontroli jego zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym.

Monarcha decyduje o finansach państwa, zawiera wszelkie umowy w jego imieniu i jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, których członkowie ślubują wierność monarsze i jego dziedzicom podobnie jak nowi obywatele. Może jednak wedle własnego uznania mianować osoby, które przejmują część jego uprawnień jak chociażby zarządzanie finansami państwa czy dowodzenie armią. Aby zapewnić ciągłość władzy i brak kryzysu wybiera regenta, który sprawuje władzę zastępczo w razie choroby czy nieobecności. Profil obecnego monarchy widnieje na znaczkach pocztowych oraz medalach za zasługi. Jego monogram jest grawerowany na skrzynkach pocztowych.

We współczesnej historii Voxlandu żaden z jego monarchów nie był koronowany. O zmianie tego zwyczaju postanowiono w 2022 roku, gdy Dwór Królewski poinformował, że 13 maja zostanie koronowany obecnie zasiadający na tronie Joahim II Windsachen wraz z małżonką. Była to pierwsza taka ceremonia we współczesnym Voxlandzie, która zgromadziła wielu zagranicznych gości oraz odbiła się szerokim echem w mikroświecie. Ceremoniał koronacyjny jest najbardziej wyróżniającym się spośród wszystkich krajów Pollinu, cechując się pompatycznością, odwołaniem do przeszłości oraz zachowaniem większości średniowiecznych oraz renesansowych elementów koronacji. Wydarzenie miało miejsce w Konighaus jako obrzęd świecki. Miało to też symbolizować bliskość Monarchy względem Ludu oraz odejście od idei boskości postaci monarszej.
Rząd
Rolę rządu w Królestwie Voxlandu pełni Rada Królewska, która składa się z Monarchy, Przewodniczącego Konighaus, Dziedzic Tronu (Konigrpins) oraz Ministrowie Koronni. Jest ona odpowiedzialna za sprawowanie władzy wykonawczej, wspieranie radą Monarchy, wybieranie spośród swoich członków Regenta w przypadku braku jego wyboru, potwierdzanie aktów opróżnienia tronu i abdykacji, oraz wykonuje inne zadania, które mogą jej lub jej członkom powierzyć akty prawne. Ma również prawo do wydawania rozporządzeń, które stoją ponad parlamentarnymi decyzjami. Jest ona również organem kontrolnym wobec Regenta, który może wprowadzać prawo jedynie za jej zgodą.

system
Parlament
Początkowo Konighaus sprawował rolę organu jedynie udzielającego rady monarsze oraz kontrolującego zgodność wydawanych aktów z już istniejącym prawem. Z czasem jednak przewidziane w Akcie Królewskim o Królestwie Voxlandu uprawnienia zostały uznane za niewystarczające, ponieważ Hauserzy czyli członkowie parlamentu powinni mieć prawo do decydowania o tym, co dzieje się w Królestwie i uchwalaniu prawa. Początkowo odbywało się to bez jasnej zgody w Akcie Królewskim przy sprawie np. oznaczeń znaczków pocztowych czy tytułach voxlandzkich. Z czasem jednak Akt zmieniono i dodano zapiski, które ugruntowują rolę Konighaus jako organu kontrolującego Monarchę i Radę, udzielającego im rady czy też opinii obywatelskiej, a także mającego możliwość uchwalania prawa o małej wadze państwowej oraz sprawującego obowiązki, posiadającego uprawnienia nadane w Aktach i Dekretach Królewskich.

Art. IV. ust. 4. Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu

  • 4. Konighaus jest organem kontrolnym wobec Monarchy, Ministrów Koronnych oraz innych urzędników państwowych. Wyraża głos obywateli w drodze uchwał, które są radą dla Monarchy. Posiada kompetencje ustawodawcze w sprawach małej wagi państwowej tj. nienaruszających obowiązującego porządku prawnego, a także wykonywać obowiązki nadane mu w Aktach oraz Dekretach Królewskich.
Jego członkiem może być każdy chętny obywatel Królestwa, co jest zasadą podobną do tych panujących w Hasselandzie czy Leocji. W przeciwieństwie do Hasselandu jednak nie wprowadzono tutaj wagi głosów uzależnionej od statusu społecznego i w odróżnieniu do obu państw jego przewodniczący jest wybierany przez Hauserów. Posiada też wyróżniającą specyfiką, którą są przerwy i sesje. Sesje są odpowiednikami kadencji, a przerwy umożliwiają wolne od legislacji bez utraty statusu Hausera. Obecnie ze względu na niską demografię Konighaus zawieszono i działa według Art. IV. ust. 5. oraz ust. 5. pkt. 2. Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu:

Art. IV. ust. 5. Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu

  • 5. Monarcha zwołuje i rozwiązuje Konighaus w potrzebie rady ze strony obywateli.
  • 2. Konighaus może być zwołany niezależnie od Monarchy, gdy zaistnieje potrzeba kontroli działań lub zajdzie podejrzenie naruszenia prawa przez osoby wskazane w ustępie poprzedzającym. Aby Konighaus mógł zacząć działać, wniosek o jego zwołanie musi poprzeć trzech innych obywateli;
Normalnie funkcjonuje według Art. IV. ust. 5. pkt. 1. i 3. Aktu Królewskie o Królestwie Voxlandu:

Art. IV. ust. 5. pkt. 1. i 3. Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu

  • 1. Gdy spełnione jest kryterium aktywnych minimum 6 obywateli oraz co najmniej 4 z nich nie wchodzi w skład Rady Królewskiej, Monarcha zwołuje Konighaus na stałe kadencje, które trwają 3 miesiące od 1 dnia następnego miesiąca od zaistnienia możliwość zwołania;
  • a) Konighaus w porozumieniu z Monarchą, co roku ustala dwie dwutygodniowe przerwy w obradach. Wyróżnia się przerwę wiosenną oraz letnią.
  • 3. W przypadku stałych kadencji Konighausu oraz zwołanego z potrzeby kontroli działań Hauserzy wybierają Oberhausera spośród swojego grona większością zwyczajną na okres jednej kadencji.
  • a) Oberhauser może powołać Oberhausera secundo in acie czyli swojego zastępcę, który ma prawo przewodniczyć obradom Parlamentu.
Dodatkowo Konighaus obraduje w ramach systemu wagowego, który na podstawie aktywności obywateli w ciągu poprzedniego miesiąca nadaje wagę głosom poszczególnych Hauserów. Im większa aktywność osoby zasiadającej w Parlamencie, tym mocniejszy jest głos.
System wagowy - działa według progów: 0-50 p/msc = 1, 51-100 p/msc = 2, 100+ p/msc = 3. Czyli w przypadku napisania 64 postów Hauser posiada głos równy dwóm, za to mniej aktywny tylko jeden, a najbardziej oddaje głos o najwyższej wadze czyli 3.
Skład Rady Królewskiej
HM Joahim II
Król Voxlandu, który wedle Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu przewodniczy Radzie Królewskiej. Wstąpił na tron 25 lipca 2022 roku po abdykacji Kamiljana de Harlina, który został wybrany Cesarzem Insulii. Powołuje i odwołuje członków rządu, podejmuje ostateczne decyzje w sprawach ustawodawczych, które są jego prerogatywą.
HM Anastasia Windsachen
Ministra Koronna ds. Finansów i Gospodarki oraz ds. Ewidencji i Systemowych. Jej zadaniem jest czuwanie nad stanem finansowym Królestwa oraz kontrolą gospodarki, która jest centralnie planowana. Oprócz tego do jej zadań należy dbanie o sprawne działanie systemów voxlandzkich oraz prowadzenie aktualnej ewidencji ludności.
HKH Konigprins Krzysztof Windsor-Windsachen
Dziedzic i Minister Koronny ds. Kultury i Nauki. Wchodzi w skład Rady zarówno z racji bycia Księciem Koronnym jak i Ministrem. Do jego zadań należy dbanie o kulturę i naukę w Królestwie oraz zapewnianie ich stałego rozwoju. Jest odpowiedzialny za regulację przepisów dotyczących szkolnictwa, zarówno podstawowego, jak i wyższego.